ACHIEVEMENT

MALAYSIA

  

 

 

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

 

5S Award

5S CERT

5S Special Award

 

GOLDEN BULL AWARD 2004 & 2005

 

(100 OUTSTANDING SME’s)

Golden Bull Award Cert

goldenbull

 

SME EXPORT EXCELLENT AWARD 2005

 

SMB

 

 

SLOVAKIA

Triplus_informacny plagat

 

Otváranie časti ponúk "Kritériá" na zákazku  "Inovácia výroby v TRIPLUS SK, s.r.o. s podporou tvorby pracovných miest pre MRK." sa bude konať dňa 24.2.2014, 14:00  na mieste TRIPLUS SK, s.r.o., Sadová  17, 052 80 Spišská Nová Ves. Otváranie bude verejné. Na otváraní ponúk, obálka "Kritériá", sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuky neboli vylúčené. 
Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači-štatutárni zástupcovia alebo splnomocnené osoby uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, ktoré sa preukážu občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti a výpisom z obch. registra alebo obdobnej evidencie alebo aj originálom/úradne overenou kópiou splnomocnenia na zastupovanie na otváraní ponúk, ak bola osoba splnomocnená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All contents © Copyright 2006 ~ 2016 Triplus Group of Companies. All rights reserved.